Ubytovací podmínky

· Nájemce musí mít věk min. 18 let. (Pozn.: Nájemce je hlavní osoba, která zodpovídá za celou skupinu ubytovaných osob).

· Objednávku pobytu je možno provést telefonicky nebo e-mailem.

· Platební podmínky:

a) Záloha - cca 50% ceny ubytování, platba převodem, je splatná dle pokynů při objednání pobytu.

b) Ubytování - doplatek ubytování je splatný v hotovosti v den nástupu

c)  Doplatek - cena za el.energii, způsobené škody atd. se platí při odjezdu

d)  Storno - host, který zruší rezervaci méně než 30 kalendářních dnů před nástupem ubytování je povinen uhradit 50% ceny ubytování.

· Začátek pronájmu v den nástupu ve 14 hodin. Konec pronájmu v den odjezdu v 10 hodin. Dobu příjezdu i odjezdu je možno v případě oboustranné dohody pozměnit.

· Za pronajímaný objekt a jeho vybavení je po dobu pobytu odpovědný nájemce a je povinen objekt a jeho vybavení chránit (např. také tím, že v případě bouřky vytáhne všechny el.spotřebiče ze zásuvky atd.). Zjištěné nedostatky nájemce ihned nahlásí pronajímateli. Škody způsobené nájemcem budou hrazeny při ukončení ubytování.

· Nájemce zodpovídá za počet nahlášených osob při ubytování.

· Návštěvy bez nahlášení pronajímateli jsou povoleny od 8 do 19 hod. Mimo tuto dobu je nutno předem prokazatelně oznámit návštěvu pronajímateli. Prokazatelným se rozumí mít odpověď od pronajímatele (např. SMS, e-mail).

· Od večerních 19 hod do 8 hod ráno provádí pronajímatel kontroly počtu ubytovaných osob.

· V případě, že bude v objektu zjištěno pronajímatelem více osob než bylo nahlášeno nájemcem, tak je nájemce povinen zaplatit jednorázovou pokutu 2000,- Kč (dva tisíce Kč) za každou nenahlášenou osobu a všem, včetně nájemce (a jeho skupiny), je okamžitě zrušen pobyt bez jakékoliv náhrady.

· V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemce. Vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán a tak podobně).
Proto se doporučuje nájemci uzavřít vhodné pojištění. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku nájemce a ostatních ubytovaných, nezpůsobené vinou pronajímatele.

· V případě ubytovaných dětí nájemce odpovídá za jejich bezpečnost.

· Zákaz kouření platí v celém objektu včetně stodoly a zahrady.

· Rozdělávání ohně nebo grilování smí být prováděno pouze na zahradě u ohniště a v příznivých povětrnostních podmínkách (nesmí být silný vítr atd.), aby nedošlo k ohrožení objektu (i okolních) ohněm. V případě nedodržení tohoto ustanovení hrozí sankce 5000,- Kč a okamžité ukončení pobytu.

· Ubytování psa (kočky) je možné po dohodě.

· Nájemce musí při topení v objektu dbát na bezpečnost. Kamna nesmí být moc rozehřátá, při odchodu z chalupy a před spaním musí být kamna vyhořelá a vyhaslá. 

· Nabíjení vlastní elektroniky (mobilní telefony, tablety, notebooky atd) vč. elektrokol popř. elektrovozidel je možné pouze za přímého dohledu nájemce. Nabíjení uvedených zařízení bez dozoru je přísně zakázáno.  
 

· Při předání objektu zpět pronajímateli musí být objekt řádně uklizen. V případě, že tomu tak nebude musí nájemce zaplatit náhradu ve výši 500,- až 1000,- Kč (dle stavu objektu).

· Pronajímatel není plátcem DPH.

· Souhlas s těmito ubytovacími podmínkami stvrzuje nájemce svým podpisem při příjezdu do knihy ubytování.


V Kadově 30.1.2024